Entries by nguyen.dinh

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? – Tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Căn cứ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định các trường hợp không phải tính hao mòn, khấu […]

Hóa đơn điện tử: Điểm lại một số nội dung cần biết

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy từ ngày 01/11/2020. Mặc dù các hóa đơn giấy hiện hành vẫn có giá trị sử dụng đến trước tháng 11/2020, tuy nhiên, từ sau tháng 11/2018, cơ quan thuế sẽ gọi tên các […]

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ–CP về sử dụng hóa đơn điện tử yêu cầu các Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Trong quá trình tiến hành chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, […]

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn

Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC). Khác biệt chủ yếu của kế toán nhà hàng khách sạn so với các loại hình doanh nghiệp khác là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể , tập hợp giá thành món ăn và giá thành dịch vụ […]