Bài viết

Một số vấn đề cần lưu ý về con dấu trên hóa đơn tài chính

Khi có sự thay đổi về tên và địa chỉ của hóa đơn tự in, có thể đóng dấu tên hoặc địa chỉ mới lên hóa đơn để tiếp tục sử dụng thay vì phải hủy bỏ, đặt in lại hóa đơn. Thông tư số 39/2014/TT-BTC cho phép như trên nhưng không quy định rõ hình thức, kích thước con dấu là vuông, tròn hay bầu dục.

Read more