Văn bản pháp luật

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

©Bản quyền: Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Zen