Tính năng

Thiết lập đối tượng quản lý

Khai báo và thiết lập không giới hạn các đối tượng quản lý như Khách hàng, Nhà cung cấp, phân nhóm tài sản, bộ phận, kho, nhân viên …

Quản lý thông tin tài sản

Đầy đủ thông tin tài sản, nguồn gốc, lịch sử, tình trạng, thiết bị kèm theo …

Tạo và in mã vạch

Tạo và in Barcode/QRCode cho tài sản. Thiết lập mã vạch cho từng cá thể tài sản theo số serial