Tính năng

Thiết lập đối tượng quản lý

Khai báo và thiết lập không giới hạn các đối tượng quản lý như Khách hàng, Nhà cung cấp, phân nhóm tài sản, bộ phận, kho, nhân viên …

Quản lý thông tin tài sản

Đầy đủ thông tin tài sản, nguồn gốc, lịch sử, tình trạng, thiết bị kèm theo …

Tạo và in mã vạch

Tạo và in Barcode/QRCode cho tài sản. Thiết lập mã vạch cho từng cá thể tài sản theo số serial

Theo dõi lý lịch tài sản

Theo dõi lịch sử, quá trình sử dụng, tình trạng của mỗi tài sản cụ thể

Cập nhật giao dịch

Cập nhật toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài sản. Đa dạng hình thức nhập xuất tài sản (bao gồm cả cho thuê tài sản)

Đề xuất tài sản trên web

Cung cấp website cho mọi nhân viên đề xuất mua, mượn tài sản online mọi lúc, mọi nơi

Một số màn hình của phần mềm

Giao diện
Dễ sử dụng
Tích hợp
excel, barcode ...
Hiệu suất
Nhanh, mạnh mẽ
Vận hành
Online