Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 có nhiều thay đổi về thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bổ sung thêm 02 phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, áp dụng từ ngày 01/08/2021 cụ thể như sau:

  • Phương pháp kê khai: Là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý, áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
  • Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

1.    HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH QUY MÔ LỚN PHẢI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI ĐỂ TÍNH THUẾ.

  • Khoản 1 Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
  • Khoản 2 Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên;
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Thông tư khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo đó, ngoài hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng tiêu chí quy mô lớn phải nộp thuế theo phương pháp kê khai thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng được tiêu chí đó nhưng lựa chọn phương pháp kê khai thì được nộp thuế theo phương pháp này


XEM CHI TIẾT CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ, % THUẾ GTGT, % THUẾ TNCN TẠI ĐÂY

2.    PHẦN MỀM ZEN HKD ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHỨNG TỪ & SỔ SÁCH THEO THÔNG TƯ 88/2021/TT-BTC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2022

2.1 THEO NHƯ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ THÌ CÁ NHÂN KINH DOANH, HỘ KINH DOANH CẦN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH SAU:

·         Mở sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của thông tư 88/2021/TT-BTC đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai

·         Lưu trữ chứng từ mua bán để đối chiếu cho hồ sơ kê khai và nộp thuế

·         Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan thuế

·         Nộp hồ sơ khai thuế

·         Nộp Báo cáo thuế định kỳ hoặc từng lần

·         Nộp thuế theo hồ sơ khai thuế đã nộp

·         Nộp các thông báo liên quan đến thay đổi địa điểm, ngành nghề và mức doanh thu khoán đối với hoạt động kinh doanh của hộ và cá nhân kinh doanh.

Phần mềm ZEN HKD - Phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thưc hiện đầy đủ việc mở sổ sách, lập & lưu trữ chứng từ, hỗ trợ kê khai thuế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý theo đặc thù của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

2.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM ZEN HKD:

·         Phiếu thu (Thu tiền cung cấp hàng hóa, dịch vụ)

·         Phiếu chi (Chi tiền trả nhà cung cấp)

·         Nhập kho

·         Xuất kho

·         Phiếu bán hàng

·         Đầy đủ mẫu chứng từ và báo cáo theo TT88/2021/TT-BTC

o   Sổ quỹ tiền mặt

o   Sổ tiền gửi ngân hàng

o   Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

o   Sổ chi tiết vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

o   Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

o   Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

o   Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khooản phải nộp theo lương cho người lao động

·         Khi cần có thể nâng cấp lên mô hình quản lý lớn hơn

XEM CHI TIẾT PHẦN MỀM ZEN HKD