• Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
  • Thông tư 88/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
  • Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

Video giới thiệu tóm tắt các nội dung chính của thông tư TT88/2021/TT-BTC  • Đối tượng áp dụng của thông tư TT88/2021/TT-BTC
  • Các mẫu chứng từ mới theo quy định của TT88/2021/TT-BTC
  • 7 mẫu sổ kế toán theo quy định của TT88/2021/TT-BTC
  • Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của TT88/2021/TT-BTC
  • Thông tư TT88/2021/TT-BTC quy định rõ, việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh quyết định.

Xem thêm

HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI THÔNG TƯ 88 CÓ HIỆU LỰC