Phân hệ kế toán tiền mặt, ngân hàng

Phân hệ tiền mặt, ngân hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ liên quan đến kế toán quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

 • Thu – chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng;
 • Phản ánh tình hình thu – chi – tồn quỹ, tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành;
 • In các biểu mẫu phiếu thu, chi, báo có, báo nợ từ phần mềm
 • Cung cấp đầy đủ báo cáo Sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi

Kế toán bán hàng và nợ phải thu

Theo dõi quy trình bán hàng, ghi nhận doanh thu và theo dõi công nợ khách hàng. Cung cấp đầy đủ chức năng, nghiệp vụ quản lý bán hàng và nợ phải thu:

 • Quản lý khách hàng, phân nhóm, phân loại khách hàng
 • Quản lý giá bán và chính sách bán hàng
 • Cập nhật chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng
 • Ghi nhận và theo dõi công nợ
 • Cung các các báo cáo chi tiết, tổng hợp bán hàng; chi tiết/tổng hợp công nợ phải thu 

Kế toán mua hàng và nợ phải trả

Kế toán hàng tồn kho

Quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo số lượng và giá trị của từng vật tư hàng hóa, nhóm/loại vật tư hàng hóa:

 • Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kho như nhập - xuất
 • Cung cấp tất cả các phương pháp tính giá xuất kho
 • In được các biểu mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho theo quy định
 • Cung cấp đầy đủ sổ sách và báo cáo quản lý hàng tồn kho như: thẻ kho, các sổ tổng hợp.