STT Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN
Phân phối, cung cấp hàng hóa | | |
Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng); | 1% | 0,5% | Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán; | | |
Column 1 Column 2 Column 3
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text

Fruit Price Advantages
Bananas $1.34
  • built-in wrapper
  • bright color
Oranges $2.10
  • cures scurvy
  • tasty
Firstname Lastname Email
John
John
John
Doe john@example.com
Mary Moe mary@example.com
July Dooley july@example.com


Firstname Lastname Email
John Doe john@example.com
Mary Moe mary@example.com
July Dooley july@example.com

Porto is everything you need to create a website!

Porto is everything you need to create a website!

Nội dung tab1 test with bold 

Nội dung tab2


Title

Nội dung content

Đây là nội dung của Call to action with Colors

Đây là nội dung của Call to action with ColorsXem báo giá chi tiết

ContentBlockImageLeft

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

link

ContentBlockImageRight

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

link

ContentBlockImageBelow

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà

link

ContentGrid2

Item1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Item2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Item3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Item4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Item5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

Item6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

ContentGrid3

item1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

item2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

item3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

item4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

item5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

item6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

ContentTabVertital

ContentBlockImageLeft

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

ContentBlockImageRight

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

ContentBlockImageBelow

Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

ContentTabVertitalIcon

ContentBlockImageLeft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

ContentBlockImageRight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

ContentBlockImageBelow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere

ContentTabHorizontal

ContentBlockImageLeft

ông cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

test

ContentBlockImageRight

ông cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

link

ContentBlockImageBelow

ông cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý, Công cụ đắc lực cho kế toán và nhà quản lý

link

ContentTabHorizontalIcon

ContentBlockImageLeft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet,

ContentBlockImageRight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet,

ContentBlockImageBelow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuereLorem ipsum dolor sit amet,

Danh sách hóa đơn