Các phân hệ của phần mềm kế toán Zen Books

Các phân hệ:

  • Tổng hợp
  • Tiền mặt
  • Ngân hàng
  • Bán hàng
  • Phải t hu
  • Mua hàng
  • Phải trả